•  تلفن ثابت : 

  •   071-32344147

  •  Info@Fara-group.ir

  •   0917-115-9489

آدرس دهی سلول ها در ساختار های هم صفحه و ماتریسی در نمایشگر های پلاسما

آدرس دهی سلول ها در ساختار های هم صفحه و ماتریسی در نمایشگر های پلاسما

دیدیم که در پانل های پلاسما از یکی از دو آرایش هم صفحه یا ماتریسی برای ساخت الکترود های پانل استفاده می شود و گفتیم که ساختار متداول در پانل های امروزی عمدتا ساختار هم صفحه است. (برای خواندن مطالب مرتبط به پایین صفحه مراجعه کنید.) در یان بخش به بیان روش آدرس دهی سلول ها در هر یک از دو ساختار فوق می پردازیم.

تعمیرات تلویزیون شیراز

شکل موج ولتاژ و جریان سلول در ساختار ماتریسی را در شکل زیر ملاحظه می کنیم.

ACM

 

همانطوریکه ملاحظه می شود فرایند روشن کرد سلول در اینجا با یک پالس ولتاژ اولیه (پالس نوشتن (writing pulse)) آغاز شده و با پالس های تثبیت (Sustain pulse) بعدی ادامه می یابد. با آمدن پالس آخر که پالس پاک کردن (Erase pulse) است سلول خاموش می شود. پالس اولیه یا پالس نوشتاری پالسی است با دامنه بزرگ بطوریکه این پالس بالای آستانه شکست سلول بوده و با آمدن آن فرایند تخلیه الکتریکی و تولید نور آغاز می شود. البته با جا به جایی بار ها خیلی زود پتانسیلی مخالف پتانسیل بیرونی در داخل سلول تشکیل شده و جریان صفر می شود. همانطوریکه ملاحظه می شود عرض پالس جریان خیلی کمتر از عرض پالس ولتاژ است.آموزش تخصصی تعمیرات تلویزیون در شیراز

پالس دریافتی در نیم سیکل دوم پالسی در خلاف جهت پالس اولیه و در جهت پتانسیل داخلی است بطوریکه در این حالت با دامنه کمتری از پالس فرایند تخلیه الکتریکی آغاز می شود و یا ثابت ماندن دامنه پالس نسبت به پالس قبلی دامنه پالس جریان بیشتر می شود. البته عرض پالس جریان کمتر بوده و دوباره بعد از مدت کوتاهی با توزیع مجدد بار های داخلی جریان صفر می شود. توجه کنید که میزان جابجا شده به ازای پالس دوم 2Q است درحالیکه میزان بار جابجا شده به ازای پالس اول یا پالس نوشتن تنها Q بود.

فرایند روشن نگه داشتن سلول با دریافت متوالی پالس های متناوب تثبیت ادامه می یابد تا پالس نهایی یا پالس پاک کردن دریافت شود. این پال نوانایی جابجایی بار Q را دارد بطوریکه نتیجه اعمال آن به سلول، بار صفر بر روی هر یک از دو صفحه خازن سلول بوده و تخلیه دیگری را موجب نمی شود.

اندازه واقعی پالس های ولتاژ و جریان به ساختار پانل و ترکیب گازی مورد استفاده بستگی دارد. به عنوان مثال برای پانلی با ترکیب گازی نئون-گزنون (10% گزنون)، با فشار داخلی 500 تا 600 تور (Torr)، اندازه 100 میکرومتر برای محفظه تخلیه (فاصله بین دو الکترود)، ضخامت 0.5 میکرومتر برای لایه اکسید منیزیم، ولتاژ نوشتاری در حدود 200 تا 250 ولت، اندازه پالس تثبیت در حدود 150 ولت و عرض پالس جریان در حدود 20 تا 30 نانوثانیه بوده است.

همانطوریکه قبلا گفتیم حسن این ساختار، در مجموع، در سادگی آن و سادگی مکانیزم آدرس دهی سلول هاست. همچنین یاد شد که در ساختار هم صفحه از سه الکترود برای هر سلول استفاده می شود که یکی از آنها (الکترود دیتا) در یک سمت سلول (سمت قرار گرفتن لایه فسفری) و دو الکترود دیگر به موازات هم و در سمت دیگر سلول قرار می گیرند. شکل موج به کار رفته برای تحریک سلول ها در این ساختار را در شکل پایین مشاهده می کنیم.

ham-safheh

 

در این شکل وضعیت الکترود های سه گانه پانل هم صفحه در دو وضعیت نوشتن اطلاعات نمایشی در پیکسل مورد نظر و تثبیت اطلاعات در این پیکسل نشان داده شده است. همانگونه که در شکل مشاهده می شود برای نوشتن اطلاعات در پیکسل، به الکترود دیتا پالس 80+ ولت اعمال می شود. در این حالت الکترود جاروب ولتاژ صفر تثبت ولتاژ 210- ولت را دارند. پس مرحله نوشتن اطلاعات ولتاژ الکترود دیتا صفر شده و ولتاژ دو الکترود دیگر به صورت متناوب بین صفر و 180- ولت تغییر می کند. درواقع در اینجا با اعمال ولتاژ اولیه بین الکترود دیتا و الکترود تثبیت، دیواره ای از بار یا پلاسما ایجاد می شود. وظیفه حرکت این بار در فضای داخل پیکسل که برای تولید نور لازم است بر عهده دو الکترود جاروب و تثبیت است. تعمیرات تخصصی تلویزیون ال جی شیراز

به این ترتیب الکترود اطلاعات برای آدرس کردن پیکسل های دیگر آزاد می شود.علاوه بر این با استفاده از این الکترود اطلاعات می توان جریان بار و تشعشع ناشی از آنرا در هر زمان دلخواه قطع کرد.

با آمدن اولین پالس (پالس نوشتن) بین الکترود دیتا و الکترود جاروب توزیع باری در داخل سلول تولید می شود بوریکه بار +Q روی الکترود دیتا و بار –Q روی الکترود جاروب می نشیند. حضور بار +Q باعث خواهد شد که با دامنه کمتری از پالس تثبیت که بین الکترود تثبیت و الکترود جاروب اعمال می شود فرایند تخلیه بعدی را داشته باشیم. با آمدن پالس تثبیت بین دو الکترود یاد شده توزیع بار به گونه ای می شود که بار +Q به تناوب روی دو الکترود جاروب و تثبیت قرار گرفته است تقسیم می شود. نسبت این تقسیم که به پارامتر های پانل مانند ظرفیت خازنی بین الکترودها، ضریب دی الکتریک عایق و سایر پارامتر ها بستگی دارد تعیین کننده اندازه پالس خاموش کننده خواهد بود که بین الکترود دیتا و الکترود جاروب اعمال خواهد شد. پالس های اعمالی باید دارای زمان صعود (Rise time) کوچکی باشند بطوریکه پالس جریان بعد از رسیدن ولتاژ به مقدار ماندگار خود ایجاد شود.

 

کنترل سطوح خاکستری (gray scale) در نمایشگر های پلاسما

یکی از مسائل مهم در هر نمایشگر و علی الخصوص نمایشگرهای رنگی، کنترل سطوح روشنایی و به عبارت دیگر سطوح خاکستری است که به کنترل تعداد رنگ های قابل نمایش توسط نمایشگر می انجامد. کنترل خاکستری به زبان ساده عبارت از کنترل شدت روشنایی برای هر یک از سه رنگ اصلی است به طوریکه به عنوان مثال اگر بتوانیم شدت روشنایی هر یک از سه رنگ را در 256 پله کنترل نمائیم تعداد رنگ های قابل نمایش توسط نمایشگر باربر 256×256×256 و یا حدود 16 میلیون رنگ خواهد بود. مسئله مهم در مورد نمایشگر های پلاسما این است که امکان کنترل آنالوگ شدت روشنایی برای هر یک از سلول های رنگ در اینجا وجود ندارد و از همین رو در اینجا از تکنیک مشابه مدولاسیون عرض پالس (PWM: Pulse width modulation) برای این منظور استفاده می شود. روش کار به صورت خلاصه عبارت از این است که هر سلولی در مدت زمان نمایش یک فریم تصویر به مدت مشخص و کنترل شده ای روشن می ماند و تاثیر نهایی این امر بر چشم بیننده نمایش تعداد سطوح رنگ به تعداد مورد نظر و همانند نمایشگر های آنالوگ است.طرز کار این سیستم را در شکل زیر می توانیم مشاهده نماییم.

brightness-control

 

همانطوریکه مشاهده می شود در اینجا هر فریم 16.7 میلی ثانیه ای (در سیستم 60 هرتز) به 8 فریم فرعی تقسیم می شود. در هر یک از این فریم های فرعی مطابق شکل فوق می توان 1 واحد زمانی، 2 واحد زمانی تا 128 واحد زمانی سلول روشن نگه داشت و به این ترتیب، با ترکیب این اعداد می توان شدت روشنایی متوسط سلول را که توسط بیننده درک می شود در 256 پله ممکن کنترل کرد.

در هر یک ازفریم های فرعی فوق عملیات سه گانه ریست یا تخلیه سلول (Discharge)، آدرس کردن سلول (Address) و نگه داشتن روشنایی (Sustain) آن به مدت لازم انجام می گیرد و از این رو این روش، به روش ADS معروف است. روش فوق که توسط بخش عمده ای از نمایشگر های پلاسمای امروزی استفاده می شود مسئله کنترل سطوح روشنایی و تعداد سطوح رنگ قابل نمایش را حل می کند ولی به نوبه خود دو مشکل جدید را ایجاد می کند که به ترتیب عبارتند از مسئله نوار های ناخواسته و مسئله تاری تصویر در کناره ها (motion blur). برای حل این دو مسئله که منشاء یکسانی داشته و بیشتر هنگام دیدن صحنه های متحرک مشاهده می شوند شرکت های مختلف روشهای متفاوتی را در پیش گرفته اند.

مطالب مرتبط:

-معرفی کلی نمایشگر های پلاسما

-فیزیک نمایشگر های پلاسما

-تحولات جدید در صنعت نمایشگر های پلاسما

-مسائل نمایشگرهای پلاسما و روش به کار رفته برای حل آنها

-تحریک الکتریکی سلول ها در پانل های پلاسما: گزینه AC یا DC

پرداخت آنلاین

مبلغ مورد نظر خود را درج بفرمایید
مبلغ به تومان:
توضیحات :
پرداخت بوسیله درگاه شتاب